Základní škola Křesetice

Odpad z nebe nespad- závěrečná práce

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU "ODPAD Z NEBE NESPAD"


ZŠ A MŠ KŘESETICE

Koordinátor projektu : Mgr. Jana Klingerová


Cílem projektu na naší škole bylo umístit do školy nádoby na tříděný odpad a naučit žáky , jak správně třídit a ukázat jim možnosti dalšího zpracování odpadu . Pokusit se též zapojit alespoň do některých aktivit, resp. sběru , rodiče a spoluobčany.


Projektu se zúčastnili především žáci 1.a 2. ročníku. Děti z 3.-5. ročníku se též věnovaly problematice odpadu v rámci projektu " S Turem tu i zítra budem " pořádaného společností Ekocentrum Podhoubí.


Naše škola je již několik let zapojena do sběru baterii. Sběrné boxy společnosti ECOBAT jsou umístěny ve škole a v prostorách obecního úřadu.

Druhým rokem jsme též zapojeni do soutěže " Těžíme hliník z našich domácností ".


Náš projekt započal rozborem odpadu. Následně děti třídily obrázky s odpadky do jednotlivých popelnic.

Poté bylo rozhodnuto , které odpady se budou třídit. Zvolili jsme PLAST , PAPÍR , NÁPOJOVÉ KARTONY , BIOODPAD A SMĚSNÝ ODPAD.( Bioodpad a papír jsme již na škole třídili.) Též jsme objednali nádobu na hliník , kterou jsme umístili do budovy obecního úřadu. Děti vytvořily plakáty ke sběru hliníku a roznesly po obci.


Na podzim byly nádoby umístěny do obou tříd , ve školce byly umístěny nádoby na plast a papír.

S dětmi jsme se domluvili na službách , které budou jednou za týden odnášet plast , karton a bioodpad na kompost. Papír a hliník ukládáme ve škole. Dvakrát ročně pořádáme sběr papíru v rámci celé obce. Se sběrem hliníku nám pomáhá pan Černý.

V rámci vycházky jsme s dětmi prošli celou obec a následně vytvořili plánek naší obce a do něj děti zakreslily nádoby na separovaný odpad.

Při vycházce si žáci pečlivě četli , který odpad patří do daných kontejnerů. Navštívili jsme též "sběrný dvůr " u pana Černého , který s naší školou úzce spolupracuje ve sběru hliníku. Děti mohly vidět , jak se rozebírají např. auta . Dozvěděly se , kam se jednotlivé kovy odvážejí , který odpad je nebezpečný , atd. Vše si důkladně zapisovaly. Panu Černému velmi děkuji , neboť se dětem opravdu věnoval , odpovídal na všechny otázky .


Zajímavou , ale pro "prvňáčky" velmi náročnou, aktivitou bylo vytvoření nástěnky " Po stopách našeho odpadu " . Děti hledaly informace na internetu a já jsem telefoninicky zjišťovala další údaje.

Společně jsme pak vytvořili přehlednou nástěnnou mapku.

Pracovní list k tomuto tématu byl pro děti velmi těžký , proto jsme ho nerealizovali.


Velmi úspěšnou aktivitou bylo téma " Co říkají obaly" . Místo pracovního listu jsem vytvořila kartičky se značkami. Děti si přinesly z domova obaly , které týden shromažďovaly . Po celé třídě byly umístěny značky a děti k nim zařazovaly obaly. Velmi je to bavilo . Na závěr vytvořily nástěnky obalů a značek. Nástěnky jsme umístili na chodbě školy , aby si je mohli prohlédnout i rodiče. Od té doby děti sledují značky na obalech a podle nich ukládají do správných popelnic . Papírové krabice a krabičky jsme dále využili v hodinách matematiky - geometrie ,při výuce geometrických těles. Děti z nich tvořily různé postavičky.


Při realizaci aktivit jsme využívali pracovní listy , některé více , některé v menší míře , jak jsem již zmínila. Velmi se nám líbil pracovní list k plastům. Zde jsem využila metody kritického myšlení .

Metodou skládankového učení se děti dozvěděly informace o plastech a jejich zpracování. Potom ve skupinách zpracovávaly kvíz. Text byl pro ně těžší , ale zvládly to celkem dobře. Společně též seřadily věty s postupem zpracování plastů.

Text v pracovním listě " Sklo aneb Křehká nesmrtelnost " byl pro tyto děti nepochopitelným , vše jsme si vysvětlili . Doma též zjišťovaly , které zboží nakupují v plastu a ve skle.


Téma odpadu se prolínalo celou výukou , v českém jazyce , matematice , hudební výchově a pracovních činnostech.

Největší úspěch měly peněženky z nápojových kartonů , dále jsme z PET láhví vyráběli lekníny a poháry , z víček různé mozaiky. Žáci 3.-5. ročníku vytvořili postavičky z hliníku        " Hliníček a Hlinička ".

Naučili se využívat popsaný papír , který ukládáme do krabice a zpětně ještě využíváme , např. na "kimovky" , skládání zvířátek , letadýlek , apod.

V rámci hudební výchovy jsme s dětmi z 3. - 5. ročníku vymysleli píseň "Odpadní statistika ".

V příloze nabízím ukázku textu " O Pepíkovi " , kterou jsem rozpracovala do hodin českého jazyka a matematiky. Využili jsme téma odpadu též v hodinách slohu a čtení. viz. příloha.


Na závěr našeho projektu jsme s dětmi nacvičili pohádkové pásmo pro děti z MŠ.

Žáci vytvořili anketu a lístky roznesli po obci . V místním obchodě umístili schránku na anketní lístky . Anketu jsem zpracovala sama a děti s výsledky seznámila. O výsledcích ankety jsme též informovali starostku obce a spoluobčany ( výsledky byly umístěny na obecní nástěnce a internetových stránkách naší školy).


Celý projekt zakončíme v červnu cyklistickým výletem do Čáslavi , kde navštívíme místní skládku.


Z důvodu dlouhé zimy a deštivého počasí se nám nepodařilo uskutečnit téma BIOODPAD. Toto téma jsem odložila na podzim dalšího školního roku.

V separaci odpadu budeme určitě pokračovat . Dále budeme pokračovat ve sběru hliníku , zde chceme ještě více zapojit spoluobčany , znovu vyzvat starostku obce , aby povzbudila naše občany a vyvěsit výsledky soutěže. V příštím roce též uskutečníme sběr papíru.


Na závěr číselné údaje :


V soutěži " Těžíme hliník z našich domácností " jsme se umístili na 13. místě z celkového počtu 72 škol . Nasbírali jsme celkem 75,021 kg , tj. 1,471kg na žáka.


Výsledky ankety


V obci žáci rozdali 100 anketních lístků. Vyplňeno a vráceno bylo 29 lístků. Z 29domácností byla pouze jedna , kde se odpad netřídí , což nás velmi potěšilo.


Nejvíce občané třídí papír , plast a sklo. Téměř všichni se zapojili do sběru hliníku.


papír

plast

sklo

nápojový karton

biodpad

hliník

27

26

28

10

9

23


Pro občany , kteří třídí odpad není separace novinkou . To můžeme vyčíst z následující tabulky, která nám ukazuje , jak dlouho naše domácnosti třídí.


více než 10 let

6 - 10 let

5 let

3 roky

13

5

5

4

Všichni občané se též shodli na nutnosti třídit odpad . Nebezpečný odpad ukládají do sběrného dvora nebo do kontejnerů při svozu nebezpečného odpadu.

Je nám líto , že se ankety zúčastnilo tak málo spoluobčanů , ač byla vyhlášena obecním rozhlasem. Stále je tu asi určitá lhostejnost . Doufám , že tento projekt a jeho pokračování vychová novou generaci , která bude více ohleduplná k životnímu prostředí.


07. června 2010 (Po)