Základní škola Křesetice

Otevření ZŠ 25.5.2020

Vážení rodiče,
 
po projednání se zřizovatelem školy bude otevřena  ZŠ 25.5.2020.
Včera vydalo MŠMT očekávaný metodický pokyn k provozu ZŠ do konce školního roku 2019/2020.
Ve složce dokumenty najdete tento dokument.
Prosím promyslete si, zda uvažujete o návratu Vašeho dítěte do školy. Napište mi, jestli vaše dítě nastoupí v tomto termínu do ZŠ.Jde o zjištění počtu dětí k zajištění dalších nezbytných opatření. Zohledněte prosím přitom situaci ve Vaši rodině,zvažte přítomnost rizikových skupin. Jde o zdraví nás všech.  Provoz ZŠ bude probíhat od 8 do 16h. Zajištění obědů ze ZŠ Malešov budu zjišťovat zítra a pošlu vám hned informace.

Jak bude probíhat provoz v ZŠ od 25.5.2020:
 • Rodiče doprovázející žáky do ZŠ musí před budovou školy používat roušku.Rodiče nemohou vstoupit s dítětem do budovy školy.
 • Před ZŠ dodržují osoby rozestupy 2m (což se netýká rodiče a jeho dítěte)
 • Každý žák bude mit s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušek. Při sejmutí si každý žák odkládá roušku do sáčku. Roušky musí mít každý den žáci vyprané, případně nové.
 • Po příchodu do ZŠ použijí žáci dezinfekci na ruce, která bude umístěna za vstupními dveřmi do budovy.
 • Učitelky a žáci v ZŠ nemusí nosit roušky ve třídách, pokud bude dodržen rozestup min. 1,5m. Při skupinové práci musí nosit roušky i ve třídě.
 • Vzhledem ke kapacitám tříd a dodržení pravidla 1 žák v lavici jsme schopni zajistit výuku pro max. 32 žáků (včetně využití místnosti pro školní družinu).
 • Bude vedena evidence docházejících žáků a omlouvání podle školního řádu.
 • Dopoledne bude probíhat výuka zejména předmětů angličtina, matematika, čeština, přírodověda, vlastivěda, prvouka.
 • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě nebude probíhat. Budou zařazeny pohybové chvilky na protažení a relaxaci.
 • Po 25.5.2020 nelze přihlásit další žáky k docházce do školy do 30.6.2020. Složení skupin žáků  je neměnné.
 • Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku dítěte do školy do 18.5.2020.
 • Odpolední pobyt v ZŠ bude co nejvíce probíhat na školní zahradě. Protože se nebude jednat o školní družinu, mohou být v odpoledních hodinách přítomni i žáci, kteří nejsou zapsáni do školní družiny. Úplata ŠD se nebude platit.
 • Ranní družina není poskytována.
 • V místnostech ZŠ se bude větrat každou hodinu (min. 5 min.)
 • Několikrát denně bude prováděna dezinfekce povrchů a předmětů v ZŠ
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupitPokud bude žák vykazovat některý z možných příznaků COVID - 19 bude umístěn v samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce k okamžitému vyzvednutí dítěte
Zákonní zástupci předloží před prvním vstupem dítěte do ZŠ tato prohlášení:
1) Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění  (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu...)
2) Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin (najdete v příloze tohoto emailu)

Soňa Pavlíková
ředitelka školy

04. května 2020 (Po)